Rodzicielski Fundusz Wycieczkowy

Regulamin dofinansowania wyjazdów
uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej nr 218
im. Michała Kajki w Warszawie
w ramach Rodzicielskiego Funduszu Wycieczkowego

(Załącznik nr 3/2012/2013 z dn. 03.12.2012)

§1

Rodzicielski Fundusz Wycieczkowy, zwany dalej Funduszem, powstał w ramach działań Rady Rodziców. Jego celem jest wsparcie materialne uczniów i wychowanków z rodzin najbardziej potrzebujących poprzez dopłaty do wyjazdów i wycieczek organizowanych w Szkole Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie.

 

§2

Środki materialne na rzecz Funduszu pozyskiwane są poprzez wydzielenie środków ze składek przekazywanych na rzecz Rady Rodziców, w wysokości corocznie określanej uchwałą budżetową Rady Rodziców oraz przekazanie środków pozyskanych przez Radę Rodziców ze źródeł innych niż składki, przekazanych na Fundusz odrębną uchwałą.

 

§3

Rada Rodziców powołuje spośród swoich członków Komisję ds. Funduszu w składzie: Przewodniczący i dwóch członków.

 

§4

Fundusz udziela dofinansowania do:

 1. Wycieczek szkolnych
 2. Wyjazdów do kina, muzeów, na wystawy itp.;

 

§5

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

 1. Trudna sytuacja materialna ucznia
 2. Zbieralność składek na dzień złożenia wniosku w klasie ucznia/wychowanka ubiegającego się o dofinansowanie na poziomie nie niższym niż 30% składek oczekiwanych, przypadających na dany semestr,
 3. Pozytywna opinia Wychowawcy klasy odnośnie zachowania ucznia/wychowanka w szkole

Uczniowie/wychowankowie aktywnie uczestniczący w akcjach organizowanych przez Szkołę lub angażujący się społecznie, a także uczniowie/wychowankowie, których rodzice podejmują działania wspierające działalność Rady Rodziców lub działający na rzecz Szkoły, będą w pierwszej kolejności brani pod uwagę przy przydzielaniu dofinansowania

 

§6

Ograniczenia dotyczące dofinansowania:

 1. Wysokość dofinansowania co do zasady nie powinna przekroczyć 50% kosztów wyjazdu. W szczególnych przypadkach próg ten może zostać podwyższony do 75% dla wyjazdów jednodniowych i 90% dla wyjazdów wielodniowych.
 2. Dofinansowanie może dotyczyć maksymalnie 3 wyjazdów jednego ucznia/wychowanka w ciągu semestru

 

§7

Tryb przyznawania dofinansowania:

 1. Wniosek o dofinansowanie składa Wychowawca klasy do Pedagoga Szkolnego
 2. Pedagog Szkolny opiniuje wniosek, w szczególności w zakresie rozpoznania sytuacji materialnej ucznia/wychowanka i przekazuje wniosek o dofinansowanie do Rady Rodziców, przy czym dane osobowe ucznia/wychowanka na etapie rozpatrywania wniosku nie są znane Radzie Rodziców.
 3. Komisja ds. Funduszu rozpatruje wniosek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia przez Pedagoga Szkolnego
 4. Komisja ma prawo przyznania dofinansowania w innej wysokości niż wnioskowana
 5. Dane osobowe uczniów/wychowanków objętych dofinansowaniem są udostępniane Radzie Rodziców dla potrzeb kontroli prawidłowości wydatkowania środków Funduszu z uwzględnieniem punktu f poniżej.
 6. Decyzja o udostępnieniu danych osobowych dla potrzeb takiej kontroli podejmowana jest w drodze Postanowienia przez Radę Rodziców zwykłą większością głosów.

 

§8

Warunki wypłaty dofinansowania:

 1. Przyznane przez Komisję dofinansowanie jest wypłacane bezpośrednio organizatorowi wyjazdu lub Wychowawcy klasy
 2. Wychowawca zobowiązany jest w terminie dwóch tygodni od zakończenia wycieczki, lecz nie później niż do końca roku szkolnego, zwrócić Radzie niewykorzystane środki.

 

§9

Postanowienia końcowe

 1. Na każdym posiedzeniu Rady Rodziców Komisja ds. Funduszu przedkłada członkom sprawozdanie z kwoty przekazanych środków z podziałem na klasy oraz stopnia wykorzystania budżetu Funduszu.
 2. Regulamin dofinansowania zatwierdza Rada Rodziców.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
 4. Zmiany Regulaminu dokonywane są w drodze uchwały Rady Rodziców.