Regulamin finansowania stypendiów i nagród

Regulamin finansowania i dofinansowania stypendiów
oraz nagród za wyniki w nauce lub wyniki sportowe
w Szkole Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie
ze środków Rady Rodziców

( Załącznik nr 6/2012/2013 z dn. 20.05.2013)

  1. Rada Rodziców może fundować lub dofinansowywać stypendia oraz nagrody za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów i wychowanków szkoły. 

  2. Fundowanie lub dofinansowanie ze środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora szkoły, Radę  Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski lub zespoły zadaniowe mających charakter opiniująco-doradczy.

  3. Wnioski o sfinansowanie lub dofinansowanie stypendiów oraz nagród powinny wpłynąć do Prezydium Rady Rodziców w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji, czyli przed planowanym zdarzeniem lub terminem.

  4. Wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach Prezydium Rady Rodziców może odstąpić od zasady wymienionej w pkt. 3 i podjąć decyzję związaną z refundacją kosztów.

  5. Rada Rodziców finansuje lub dofinansowuje  stypendia oraz nagrody tylko tych uczniów, za których została opłacona składka na Radę Rodziców za dany rok szkolny lub rodzice (opiekunowie prawni) zostali zwolnieni z jej wnoszenia.

  6. Rada Rodziców ma prawo przyznania dofinansowania w innej wysokości niż wnioskowana.

  7. Rada Rodziców może odmówić dofinansowania ze względu na brak środków lub niespełnienie warunków formalnych.

  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

  9. Zmiany Regulaminu dokonywane są w drodze uchwały Rady Rodziców